Regler ved byggesaker

Vanlig oppussing og reparasjoner er det naturligvis bare å sette i gang med uten videre – under forutsetning av at du vet hvordan du skal gjøre det. Men når det gjelder mer omfattende arbeider blir tiltakene av plan- og bygningslovens Forskrift om saksbehandling og kontroll inndelt i tre grupper (les under). Er du i den minste tvil om hva du har lov til å gjøre, og hvordan du skal gå frem med jobber som krever godkjenning, bør du kontakte kommunen din.

Dagens plan- og bygningslov ble først vedtatt i 1985. Hensikten med loven er å sikre allmenne hensyn. Sammen med forskriftene, planer og vedtekter legger den begrensninger på hva eiere kan gjøre på eiendommene sine, og den skal samordne byggeaktiviteten innenfor den enkelte kommune.

For hus- og hytteeiere som går med planer om et tilbygg, om å sette opp et lite uthus eller bygge et gjerde på tomta, er det svært viktig å gjøre seg kjent med de viktigste bestemmelsene i plan- og bygningslovens Forskrift om saksbehandling og kontroll. Her deles de ulike tiltakene inn i tre grupper (se Informasjonsboksen).

De søknadspliktige tiltakene overlater du til fagfolk du engasjerer, men meldingen kan du utforme selv. Om du ikke har spesiell kompetanse, lønner det seg å la en arkitekt eller byggmester ta hånd om både melding og ansvar for å få bygget oppført.

A Tiltak du kan igangsette uten videre

Her er det verken krav om søknad eller byggemelding.

Eksempler:

I eksisterende bygning

 • Mindre fasadeendringer som ikke fører til at bygningens eksteriørkarakter endres, samt tilbakeføring av fasade slik den opprinnelig var utført.
 • Fjerning av ikke-bærende vegger (innenfor en branncelle) inne i huset.
 • Reinstallering eller reparasjon av ildsted dersom arbeidet kontrolleres av en kvalifisert kontrollør.

Mindre tiltak utendørs

 • Mindre, frittstående hus – inntil 15 m2 – på bebygget tomt, som ikke skal benyttes til boligformål (bod, lekehus, garasje, veksthus, søppel-, sykkelskur og lignende). Mønehøyde må være lavere enn 3 meter og gesimshøyde må ikke overstige 2,5 meter. Det skal være minst 4 meter til nabogrensen, og minst 1 meter til andre bygg på egen eiendom. Det må dessuten i kommuneplanen ikke være begrensninger som hindrer slikt tiltak, for eksempel i strandsonen.
 • Levegg med høyde inntil 1,80 meter og lengde mindre enn 10 meter. Den kan være frittstående eller henge sammen med bygningen.
 • Gjerde med høyde inntil 1,5 meter. Gjerdet/innhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei.
 • Forstøtningsmur på inntil 1 meter høyde med avstand til nabogrense på minst 2 meter – eller forstøtningsmur på inntil 1,5 meter høyde og avstand til nabogrense på minst 4 meter.
 • Frittliggende utepeis, utegulv, postkassestativ, mindre skulpturer og lignende.

Tiltakene som er listet opp ovenfor, er unntatt fra meldings- og søknadsplikten på betingelse av at de ikke strider mot kommunens vedtekter, at øvrige regler i plan- og bygningsloven gjelder og at tiltaket ikke fører til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser.

B Tiltak som behandles etter melding – forenklet byggemelding

Gjelder mindre byggearbeider – oppføring av én enetasjes, frittstående bygning eller annet byggverk, som ikke har et samlet bruttoareal og bebygd areal over 70 m2. Et viktig krav er at bygget ikke skal brukes til beboelse eller næringsdrift, men som uthus, garasje eller lignende. Du kan med andre ord ikke ha soverom, kjøkken eller bad i bygget.

Under den samme forskriften gjelder også tilbygg til huset eller hytta på inntil 50 m2 (i hver etasje). Her kan du innrede «tørre beboelsesrom». Skal du ha våtrom, er det ikke nok med melding, men med søknad (se neste side).

Selve meldingen

Når melding sendes, må signert nabovarsel, tegninger (fasade, snitt- og plantegninger) og situasjonskart (plassering av bygget på tomten) vedlegges. Hvis du ikke har fått svar innen tre uker, kan du sette i gang med arbeidet. Du er selv ansvarlig søker og trenger etter loven ingen faglig bistand.

Hvis du ikke har spesiell kompetanse på området, kan det lønne seg å få hjelp av en fagmann til å utforme meldingen (og gjerne råd og hjelp til selve arbeidet). Kontakter du en arkitekt, legger du frem ønsker og behov og ber om tilbud på prosjekteringen. Han eller hun vil sammen med deg finne den utformingen og den planløsningen du vil bli best fornøyd med i ettertid. Arkitekten kan eventuelt også levere grunnlagsmateriale for å få pris fra entreprenører. Du kan selvsagt bygge selv, og da er du selv ansvarlig for at alle regler overholdes.

Betingelsen for at forenklet byggmelding skal godkjennes, og kommunen ikke krever full byggesøknad, er at bygget må ligge minst 4 meter fra nabogrensen, tomten må være regulert til formålet, og kan ikke ligge i områder med byggeforbud.

C Tiltak som skal behandles etter søknad

Ved større og mer omfattende byggearbeider, som endring av bærende konstruksjoner, større nybygg eller tilbygg, nytt bad o.l., kreves søknad til og godkjenning fra bygningsetat/teknisk etat. Her må du satse på faglig assistanse i alle ledd, og du kan like godt først som sist overlate saken til en ansvarlig byggeleder. Det er ikke tillatt å sette i gang noe som helst arbeid før byggetillatelsen foreligger.

Alt søknadspliktig arbeid er ansvarsbelagt. I hovedsak er det kun godkjente firmaer som gis ansvarsrett. Selvbyggere kan søke om å få ansvarsrett, men da må man dokumentere at man har de rette kvalifikasjonene. Ansvarsrett i byggesaker innebærer å ta på seg ansvaret overfor kommunen om at arbeidet prosjekteres og utføres i henhold til plan- og bygningsloven. En byggesøknad kan fremsettes til kommunen som søknad i flere trinn, ett-trinns søknad eller som enkle tiltak.

 

 

 • Marianne Senderud

  Hei!
  En søknad uten ansvarsrett er en byggesøknad som kan forestås av tiltakshaver selv.

  Tiltak som kan søkes uten ansvarsrett er:
  Tilbygg med BRA og BYA mindre enn 50 m2.
  Frittliggende bygning på en etasje som ikke skal benyttes til beboelse med BRA og BYA under 70 m2.

  Bruksareal (BRA)
  Bruksareal er areal som omfatter nettoarealet og arealet av bruksenhetens innvendige vegger.Bruksareal er bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger.
  Bruksareal fremkommer ved å måle ytterveggenes innside.

  Alle plan er målverdige hvor de enn ligger i bygget, så lenge de har en etasjehøyde større enn 1,90 m. Bruksarealet bestemmes separat for hvert plan og måles i gulvhøyde. Nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter o.l. regnes med i arealet for hver etasje. Større åpninger enn disse regnes ikke med i etasjens areal, men hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. For en etasje med to eller flere bruksenheter regnes nabovegger som yttervegger.

  Bebygd areal (BYA)
  Bebygd areal, det areal bygningene på en eiendom opptar på bakken. Til bebygd areal regnes alle bygninger og bygningsdeler som stikker mer enn 0,5 m over bakken. Lav terrasse, svømmebasseng o.l. regnes derfor ikke med, heller ikke takutstikk. Derimot regnes biloppstillingsplass med til bebygd areal.

  //Marianne - Byggmakker

 • Johnny Fuglestad

  "Under den samme forskriften gjelder også tilbygg til huset eller hytta på inntil 50 m2 (i hver etasje). " mener dere at man kan bygge ut huset med 50m2 uavhengig av hvor mange etasjer det er, eller mener dere 50m2 boareal?

Dagens plan- og bygningslov ble først vedtatt i 1985. Hensikten med loven er å sikre allmenne hensyn. Sammen med forskriftene, planer og vedtekter legger den begrensninger på hva eiere kan gjøre på eiendommene sine, og den skal samordne byggeaktiviteten innenfor den enkelte kommune.

For hus- og hytteeiere som går med planer om et tilbygg, om å sette opp et lite uthus eller bygge et gjerde på tomta, er det svært viktig å gjøre seg kjent med de viktigste bestemmelsene i plan- og bygningslovens Forskrift om saksbehandling og kontroll. Her deles de ulike tiltakene inn i tre grupper (se Informasjonsboksen).

De søknadspliktige tiltakene overlater du til fagfolk du engasjerer, men meldingen kan du utforme selv. Om du ikke har spesiell kompetanse, lønner det seg å la en arkitekt eller byggmester ta hånd om både melding og ansvar for å få bygget oppført.

A Tiltak du kan igangsette uten videre

Her er det verken krav om søknad eller byggemelding.

Eksempler:

I eksisterende bygning

 • Mindre fasadeendringer som ikke fører til at bygningens eksteriørkarakter endres, samt tilbakeføring av fasade slik den opprinnelig var utført.
 • Fjerning av ikke-bærende vegger (innenfor en branncelle) inne i huset.
 • Reinstallering eller reparasjon av ildsted dersom arbeidet kontrolleres av en kvalifisert kontrollør.

Mindre tiltak utendørs

 • Mindre, frittstående hus – inntil 15 m2 – på bebygget tomt, som ikke skal benyttes til boligformål (bod, lekehus, garasje, veksthus, søppel-, sykkelskur og lignende). Mønehøyde må være lavere enn 3 meter og gesimshøyde må ikke overstige 2,5 meter. Det skal være minst 4 meter til nabogrensen, og minst 1 meter til andre bygg på egen eiendom. Det må dessuten i kommuneplanen ikke være begrensninger som hindrer slikt tiltak, for eksempel i strandsonen.
 • Levegg med høyde inntil 1,80 meter og lengde mindre enn 10 meter. Den kan være frittstående eller henge sammen med bygningen.
 • Gjerde med høyde inntil 1,5 meter. Gjerdet/innhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei.
 • Forstøtningsmur på inntil 1 meter høyde med avstand til nabogrense på minst 2 meter – eller forstøtningsmur på inntil 1,5 meter høyde og avstand til nabogrense på minst 4 meter.
 • Frittliggende utepeis, utegulv, postkassestativ, mindre skulpturer og lignende.

Tiltakene som er listet opp ovenfor, er unntatt fra meldings- og søknadsplikten på betingelse av at de ikke strider mot kommunens vedtekter, at øvrige regler i plan- og bygningsloven gjelder og at tiltaket ikke fører til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser.

B Tiltak som behandles etter melding – forenklet byggemelding

Gjelder mindre byggearbeider – oppføring av én enetasjes, frittstående bygning eller annet byggverk, som ikke har et samlet bruttoareal og bebygd areal over 70 m2. Et viktig krav er at bygget ikke skal brukes til beboelse eller næringsdrift, men som uthus, garasje eller lignende. Du kan med andre ord ikke ha soverom, kjøkken eller bad i bygget.

Under den samme forskriften gjelder også tilbygg til huset eller hytta på inntil 50 m2 (i hver etasje). Her kan du innrede «tørre beboelsesrom». Skal du ha våtrom, er det ikke nok med melding, men med søknad (se neste side).

Selve meldingen

Når melding sendes, må signert nabovarsel, tegninger (fasade, snitt- og plantegninger) og situasjonskart (plassering av bygget på tomten) vedlegges. Hvis du ikke har fått svar innen tre uker, kan du sette i gang med arbeidet. Du er selv ansvarlig søker og trenger etter loven ingen faglig bistand.

Hvis du ikke har spesiell kompetanse på området, kan det lønne seg å få hjelp av en fagmann til å utforme meldingen (og gjerne råd og hjelp til selve arbeidet). Kontakter du en arkitekt, legger du frem ønsker og behov og ber om tilbud på prosjekteringen. Han eller hun vil sammen med deg finne den utformingen og den planløsningen du vil bli best fornøyd med i ettertid. Arkitekten kan eventuelt også levere grunnlagsmateriale for å få pris fra entreprenører. Du kan selvsagt bygge selv, og da er du selv ansvarlig for at alle regler overholdes.

Betingelsen for at forenklet byggmelding skal godkjennes, og kommunen ikke krever full byggesøknad, er at bygget må ligge minst 4 meter fra nabogrensen, tomten må være regulert til formålet, og kan ikke ligge i områder med byggeforbud.

C Tiltak som skal behandles etter søknad

Ved større og mer omfattende byggearbeider, som endring av bærende konstruksjoner, større nybygg eller tilbygg, nytt bad o.l., kreves søknad til og godkjenning fra bygningsetat/teknisk etat. Her må du satse på faglig assistanse i alle ledd, og du kan like godt først som sist overlate saken til en ansvarlig byggeleder. Det er ikke tillatt å sette i gang noe som helst arbeid før byggetillatelsen foreligger.

Alt søknadspliktig arbeid er ansvarsbelagt. I hovedsak er det kun godkjente firmaer som gis ansvarsrett. Selvbyggere kan søke om å få ansvarsrett, men da må man dokumentere at man har de rette kvalifikasjonene. Ansvarsrett i byggesaker innebærer å ta på seg ansvaret overfor kommunen om at arbeidet prosjekteres og utføres i henhold til plan- og bygningsloven. En byggesøknad kan fremsettes til kommunen som søknad i flere trinn, ett-trinns søknad eller som enkle tiltak.

 

 

 • Marianne Senderud

  Hei!
  En søknad uten ansvarsrett er en byggesøknad som kan forestås av tiltakshaver selv.

  Tiltak som kan søkes uten ansvarsrett er:
  Tilbygg med BRA og BYA mindre enn 50 m2.
  Frittliggende bygning på en etasje som ikke skal benyttes til beboelse med BRA og BYA under 70 m2.

  Bruksareal (BRA)
  Bruksareal er areal som omfatter nettoarealet og arealet av bruksenhetens innvendige vegger.Bruksareal er bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger.
  Bruksareal fremkommer ved å måle ytterveggenes innside.

  Alle plan er målverdige hvor de enn ligger i bygget, så lenge de har en etasjehøyde større enn 1,90 m. Bruksarealet bestemmes separat for hvert plan og måles i gulvhøyde. Nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter o.l. regnes med i arealet for hver etasje. Større åpninger enn disse regnes ikke med i etasjens areal, men hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. For en etasje med to eller flere bruksenheter regnes nabovegger som yttervegger.

  Bebygd areal (BYA)
  Bebygd areal, det areal bygningene på en eiendom opptar på bakken. Til bebygd areal regnes alle bygninger og bygningsdeler som stikker mer enn 0,5 m over bakken. Lav terrasse, svømmebasseng o.l. regnes derfor ikke med, heller ikke takutstikk. Derimot regnes biloppstillingsplass med til bebygd areal.

  //Marianne - Byggmakker

 • Johnny Fuglestad

  "Under den samme forskriften gjelder også tilbygg til huset eller hytta på inntil 50 m2 (i hver etasje). " mener dere at man kan bygge ut huset med 50m2 uavhengig av hvor mange etasjer det er, eller mener dere 50m2 boareal?